Tophaus.lt
STATINIO PROJEKTAVIMO DARBAI

Projektas rengiamas vadovaujantis:                                                                                                    

 • Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Privalomaisiais dokumentais: projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu), vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.
 • Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) dokumentų ar kitų tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka, įvertinant Civilinio kodekso nuostatas.
 • Autorine projektavimo darbų sutartimi.

      Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam projektui ir Darbo projektui, Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projektavimo etapui (Techniniam projektui, Darbo projektui).

     Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma su vienu projektuotoju visam projektui parengti ar su keliais skirtingais projektuotojais tam tikroms projekto dalims ar tam tikrų statinių projektams parengti. Pastaruoju atveju sutartyse nurodoma, kuris iš projektuotojų yra pagrindinis. Jei tai nenurodyta, pagrindiniu projektuotoju laikomas tas, kuris yra paskyręs (pasamdęs) viso projekto vadovą.

     • Šiomis nuostatomis:

    1. Jeigu rengiant projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, projekte turi būti numatytos atitinkamos techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas kartu su statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, projekto sprendinius, nurodydami minėtas kompensacines technines priemones, ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti.

    2. Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja šiais atvejais:

 •  Jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo dienos, o tuo atveju, kai šis sąvadas neprivalomas – iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių aktų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip;
 •  Statytojo pageidavimu, jei jis papildė techninę užduotį, projektavimo darbų rangos sutartį ir nurodė, kad projektas keičiamas pagal naujus ar pakeistus normatyvinius statybos techninius bei normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.
 •  Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs Techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei projektuotojas, parengęs Techninį projektą:
 •  nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja;
 •  neprieštaravo, kad Darbo projektą parengtų kitas projektuotojas, apie tai statytojui patvirtindamas raštiškai ar nurodė Techninio projekto projektavimo darbų sutartyje;
 •  gavęs statytojo raštišką sutikimą, pasamdė kitą projektuotoją Darbo projektui parengti;
 •  statybos rangovas konkursu parenkamas pagal Techninį projektą.

      Statinio architektas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. Statinio architektas turi užtikrinti, kad projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo nustatyti esminiai statinio architektūros ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti statybos sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir projekto architektūrinės dalies vadovas bei vykdo projekto dalies vadovo pareigas ir naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis Reglamento 2 priede. Gyvenamojo ar viešojo naudojimo pastato architektas kartu yra projekto vadovas ir vykdo šias pareigas bei naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis Reglamento 1 priede. Projektuodamas kitos paskirties statinį architektas yra projekto dalies (architektūros) vadovas, pavaldus (techniniais klausimais) projekto vadovui.

Kodėl verta rinktis mūsų projektuotojų komandą?

 • Todėl, kad mūsų įmonės komanda gali suteikti kompetentingą pagalbą priimant esminius sprendimus ir būti nepamainomas partneris pradiniuose projekto etapuose. Svarbiausia mūsų tikslas – užtikrinti nepriekaištingą pastato kokybę per visą jo eksploatavimo laikotarpį.
 • Todėl, kad būtų suprojektuotas toks statinys, kokio pageidauja statytojas ir kaip reglamentuoja LR įstatymai bei norminiai aktai.
 • Todėl, kad tikslas yra didinti efektyvumą pirmiausia tvarkant su projektu susijusius dokumentus, tiksliau skaičiuojant sąmatas ir maksimaliai integruojant visus procesus nuo pirminių eskizų iki galutinio produkto. Tokia integracija leistų ne tik paspartinti projektavimo, pasirengimo darbus, bet ir maksimaliai tiksliai atlikti statybos darbus.
 • Todėl, kad būtų suprojektuotas pastatas su optimaliu patalpų išplanavimu, kad kuo mažiau liktų nenaudingo ploto ir kuo patogiau jame jaustųsi statytojas bei kiti žmonės.

 

       Patikėkite savo rūpesčius mums, ir mūsų įmonė efektyviai bei patikimai atliks Jūsų statinio projektavimo darbus!

Maironio g. 36-1, LT-44248, Kaunas. Tel.: +370 (37) 208380, Faks.: +370 (37) 208382
DAMI