Tophaus.lt
STATINIO STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 Statinio statybos darbų techninė priežiūra                                                                                                  

 • Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) prieš darbų pradžią nustatyta tvarka gauna statybos leidimą statiniui statyti, rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus.
 • Kontroliuoja, kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos ir statinio darbo projektai.
 • Organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.
 • Statybos vadovui pagal aktą perduoda statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;
 • Rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių ir aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.
 • Parengia sutarties su gretimo sklypo savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.
 • Nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) parengia paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms teikti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Per visą statybos laiką tikrina, kad statinys būtų statomas pagal patvirtintą projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, būtų laiku atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.
 • Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti įgyvendinami, kreipiasi į statytoją (Užsakovą), o šiam pavedus – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.
 • Kontroliuoja statybos (griovimo) leidimo, statinio projekto ir projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (Užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir šiam pavedus – tuo rūpinasi.
 • Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (Užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę.
 • Stabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka.
 • Kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą.
 • Tikrina, kad statybos metu naudojamų medžiagų ir įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.
 • Tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo reikiamus aktus.
 • Dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus.
 • Gauna leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma).
 • Dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.
 • Dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.
 • Praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, – ir Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).
 • Tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktą, o prireikus nustato tikslias jų apimtis, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai.
 • Informuoja raštu statytoją (Užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka fakto arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (Užsakovo) nurodymus.
 • Pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktą, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai.
 • Kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.
 • Kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės planavimo ir tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti inžinerinių statinių, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiami kiti statybos vykdymo dokumentai.
 • Neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėja apie tai statytoją (Užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą.
 • Prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose).
 • Kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų vykdomi nustatytais terminais.
 • Statinio statybos techninis prižiūrėtojas išvardytas priežiūros funkcijas paskirsto jo vadovaujamos grupės specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir tai patvirtina specialiu dokumentu.

  

      Patikėkite savo rūpesčius mums, ir mūsų įmonė efektyviai bei patikimai atliks Jūsų statinio statybos darbų techninę priežiūrą!

 

 

 

Maironio g. 36-1, LT-44248, Kaunas. Tel.: +370 (37) 208380, Faks.: +370 (37) 208382
DAMI